Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Vytyčení vlastnických hranic pozemků je zeměměřickou činností, při níž se do terénu Vytyceni

přenáší poloha lomových bodů hranic pozemků. S výsledkem měření musí být

sousední vlastníci seznámeni, respektive musí jim být toto seznámení umožněno.

O vytyčení je sepsán protokol a geodet vypracuje potřebnou dokumentaci, jejíž kopii spolu s kopií protokolu vydá objednateli a místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Nepřítomnost souseda není na závadu vytyčení hranic pozemku, v takovém případě se mu zašle pouze kopie vyhotoveného protokolu.

Pokud s vytyčením dochází ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti (zpřesnění) je možné vypracovat geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice. Tento plán se následně stává nedílnou součástí dokumentace a je spolu s ní předložen katastru nemovitostí. V tomto případě je potřeba souhlas všech sousedů. Pokud některý ze sousedů souhlas neudělí, plán není možné vyhotovit. V takové situaci postačí jako doklad o provedeném měření klasická dokumentace.

Výsledek vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem a geodet při měření nesmí své názory na právní vztahy k nemovitostem sdělovat zúčastněným. Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou sousedů. Pokud k dohodě nedojde spory stran řeší soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek.

koresta.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi