Geodezie

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Vytyčení je zeměměřickou činností, při které se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.

Mapovým podkladem je výsledek originálního mapování, pozemkových úprav a nebo v mapě technicky provedený a právně platný geometrický plán.

Geometrické plány

Každou změnu v katastrální mapě je nutno doložit listinou a nedílnou součástí této listiny je geometrický plán.

Jde o neoddělitelnou součást všech právních listin, podle kterých má být proveden zápis do katastru nemovitostí, pokud je třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

Vytyčení staveb

Před zahájením stavby či přístavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. 

Jde o geodetické vyznačení tvaru, výšky a polohy objektu v daném terénu. Je nezbytné před zahájením každé stavby pro správné položení základů. Na základě platné projektové dokumentace stavbu vytyčí úředně oprávněný zeměměřič.

 

Výškopisné a polohopisné zaměření

Výškopisné a polohopisné zaměření slouží jako podklad pro projekt stavby.

Polohopis nám umožňuje ucelený pohled na měřený objekt či lokalitu, bez ohledu na terénní reliéf. Jde o soubor zobrazených bodů, čar a mapových značek na mapě.

K vyobrazení terénního reliéfu měřeného objektu nebo lokality na mapě nám slouží výškopis.

 

Pasporty staveb

Pasport stavby je zjednodušená stavební dokumentace, v níž je uveden popis stavby a výkresy.

Po zaměření stavby je vypracován projekt v papírové i digitální podobě. Pasport se předává na stavební úřad, na jehož základě je vydáno potvrzení o existenci a legalizaci stavby. Následně lze stavbu zanést na katastr nemovitostí.

 

 
   

Dokumenty potřebné pro vklad do katastru nemovitostí

Nabízíme Vám vypracování veškeré potřebné dokumentace, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

koresta.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi